• Điện thoại: 
  • Email: 
  •  Địa chỉ: Xã Liên Minh, Huyện Đức Thọ